1. Αρχική
 2. /
 3. Χρώματα
 4. /
 5. Εσωτερικού Χώρου
 6. /
 7. Κερί για χρώματα κιμωλίας CHALK WAX antique

Κερί για χρώματα κιμωλίας CHALK WAX antique

 • To Chalk wax της Mondo bello είναι ειδική πάστα κεριού φινιρίσματος που εφαρμόζεται σε επιφάνειες βαμμένες με Χρώμα κιμωλίας.
 • Κατάλληλο για επιπλέον προστασία του χρώματος κιμωλίας προσφέροντας βελούδινη, λεία υφή και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
 • Προστατεύει την επιφάνεια από γρατζουνιές και την υγρασία, ενώ ενισχύει τον τόνο του χρώματος κιμωλίας ή το φυσικό ξύλο.
 • Διατίθεται σε Antique.
 • Συσκευασία : 250 ml
 • Εφαρμογή : πινέλο
 • Καλυπτικότητα : περίπου 15 τετρ.μέτρα / λίτρο
 • Χρόνος στεγνώματος : 30 λεπτά
Κωδικός προϊόντος: 0601-16
0,00 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το προϊόν έχει ταξινοµηθεί ως επικίνδυνο

Κίνδυνος
H226 Υγρό και ατµοί εύφλεκτα
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
<2% aromatics
Γενικά:
P102 Μακριά από παιδιά
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή να έχετε µαζί σας
τον περιέκτη του προϊόντος
Πρόληψη:
P210 Μακριά από θερµότητα/σπινθήρες/γυµνές
φλόγες/θερµές επιφάνειες. Μην καπνίζετε
P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυµιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατµούς/εκνεφώµατα
P262 Να µην έρθει σε επαφή µε τα µάτια, το δέρµα ή τα
ρούχα.
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε
αυτό το προϊόν.
P280 Nα φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά
ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα
µάτια/πρόσωπο
Απόκριση:
P301 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα
γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία
P314 Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν
αισθανθείτε αδιαθεσία
P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό
∆ιάθεση:
P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου και περιέκτη σύµφωνα µε
όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και
διεθνείς κανονισµούς

Δείτε επίσης

Μενού