1. Αρχική
 2. /
 3. Στεγανωτικά Υλικά
 4. /
 5. Στεγανωτικά Ταρατσών
 6. /
 7. ISOLAC-BT ISOMAT Ασφαλτικό βερνίκι (Πίσσα Βενζίνης)

ISOLAC-BT ISOMAT Ασφαλτικό βερνίκι (Πίσσα Βενζίνης)

Ασφαλτικό στεγανωτικό βερνίκι µε διαλύτες, µε εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες.

Χρησιµοποιείται ως αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών µεµβρανών (ασφαλτοπάνων), ως φράγµα υδρατµών στις µονώσεις καθώς και για την προστασία από την υγρασία επιφανειών σκυροδέµατος ή µετάλλου (προστασία έναντι οξείδωσης).

Απόχρωση : Μαύρο

Κατανάλωση : Σε μεταλλικές επιφάνειες: 100-150 g/m²/στρώση. Σε επιφάνειες σκυροδέματος: 250-300 g/m²/στρώση.

Διατίθεται σε συσκευασίες των 17 kg, 5 kg.

Κωδικός προϊόντος: 02-04-16
21,14 75,96 
Package :
Clear selection

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικό Φυλλάδιο

Πατήστε εδώ για το τεχνικό φυλλάδιο

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

Σοβαρές οφθαλμικές βλάβΕΣ –  Ερεθισμός του δέρματος –

Δερματική ευαισθητοποίηση – Τοξικότητα για τις αναπνευστικές οδούς .

Οξεία τοξικότητα – Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον – Εύφλεκτα υγρά,

 • Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα
 • Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή
 • Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου
 • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
 • Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο .

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H315 – Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος H317 – Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση H319 – Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό H411 – Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) : P101 – Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102 – Μακριά από παιδιά P280 – Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά πρόσωπο, προστατευτικά γυαλιά.

Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτα.

Κίνδυνος για την υγεία
Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έµβρυο.

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση.

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.

∆ηλώσεις προφυλάξεων

Μακριά από θερµότητα/σπινθήρες/γυµνές φλόγες/θερµές επιφάνειες.

– Μην καπνίζετε.

Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυµιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατµούς/εκνεφώµατα.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/ πρόσωπο.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. Απορρίψτε τα περιεχόµενα/δοχείο σύµφωνα µε τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισµούς.

Το πρoϊόν αποδεικτικά δεν περιέχει καµία οργανική αλλογενή ένωση (ΑΟΧ), άλατα νιτρικού οξέος, ενώσεις βαρέων µετάλλων και αλδεΰδες µεθανίου.

Brand:
Package: ,

Δείτε επίσης

Μενού